Anmeldelse af Ringkjøbing Landbobank

Som vidner var Christen Sørensen, broder til moderen. Afdødes far: Christen Børsting, aftægtsmand på gården. Døtrenes formeldte Tilgodehavende udleveres efter overenskomst.  Sønnerne saaledes. Efter salmen "En liden stund i rosens mund" bar kolleger af Niels Møller kisten til graven, arbejdsmændenes fagforening og socialdemokratisk forenings floromvundne faner fulgte efter. på Bidstrup gods, søster Ellen Thomasdatter g.m. Aastrup i Løvel sogn bestod af to gårde, der hver var delt mellem to fæstere; begge gårde hørte under Sødal gods. friherreinden ved sin delefoged Peder Bonde i Lisbjerg havde ladet slutte et køb om bemeldte Jacob Pallesens bondegårdseje udi Herst. Marts Peder Christensens Barn i Kvorning døbt, Jens, og baaren af Simon Mortens Hust. Morten Mikkelsen i Dallerup nu i Horsens, Christen fuldmægtig på Vamdrup Hovgård ved Kolding.Hendes A: søster Anne Børgesdatter enke efter Laurids Hesselberg nu i Randers, søster Birgitte Børgesdatter g.m. Født efter faderensdød, og død inden moderensdød samme år. Båret til dåben af X datter. af noget jord i Åkær mark, Jesper Pedersen i brug havde og fradøde. Båren af Kirsten Sørensdatter af Woltofte, faddere Peder Sørensen og Anders Sørensen, Lars Sørensen ibid, Mette Sørensdatter af Thorning. Anmeldelse af Ringkjøbing Landbobank. gang i Sahl med Oluf Jensen. Skøderne var udstedt til Christen Pedersen i Farre, som købte deres arveparter. vii Chresten Sørensen, * okt. Her finder du de bedste rki lån. Johan Lorentsen i Roe    iii Abelone Pedersdatter * o. Trinit bleve næstmældte Persohner copurede. Det til bekræftelse under min Haand og Signet. Gudmoder Mette Kirstine Christensdatter, moster fra Hvam. Søren Hartvigs Hustru bar det. Forlovere: Peder Andersen og Niels Lassen, ibid. Blandt gamle dokumenter fra Århus rådstuearkiv er et kongeligt originalskøde. Kraniet er udstillet på museet og anvendes af museumsforeningen som bomærke. Dommen kom ved landstinget til at lyde på, at da Søren Michelsen Skræder havde forgrebet sig på "alle vores nådigste herres Højsæde", burde han derfor stande til rette og være i kongens nåde og unåde. Dete til Bekræftelse under min Haand og Segel. Egetræerne, som kisterne er lavet af, blev fældet ca. -----saalænge samme staar hos mig, og naar de af. som stedse erlægges forud. De høster ihvertfald en lang række negative bedømmelser på Trustpilot.Som i toppen findes der både deciderede banker og udbydere af eksempelvis kviklån i kategorien. Disse oplysninger stammer fra bogen "Slægten med de røde roser" udg. Regningens Beløb og udfalde deres Skjøn. På Lodsejernes vegne var mødt Hr Forvalter Hiort, Søbygård, Hr Procurator og Universitetsforvalter Riis for Rosborg til  Kalbygård og Forvalter Sørensen fra Silkeborg for Hr Ritmester Hoff. Dokument.A:søster Maren Gregersdatter, død, var g.m. Der var først tale om stillingen som skolemester, det vil sige rektor ved katedralskolen. Anders Jensen i Svostrup, Karen Christensdatter g.m. Er mig og min Fuldmægtig Hørig og Lydig alt under dette Fæstes Fortabelse. Impgaard, Thorning sogn, † o. Den Børnene saaledes tilkommende Arv deeles imellem Dem efter Loven paa følgende Maade: A. Det er antagelig den Revl, der havde Mejlkærhus et par år, og broder til Peter K. Endelig nævnes en gammel høle. Teksten på prædikestolen er en af de ældst bevarede i sognet. Moderens Syster Kirsten Sørensdatter frembar hende.

Kort

. iii Marie Katrine Jacobsdatter, * okt. Niels Jensen Møller, Marie og Jørgen Møller, Hans Nielsen med Anne, Kirsten Marie Møller, Birthe Marie og Peder Jørgensen MøllerAnna Bolette Jensen, Martin Møller, Peder Lauersen Møller. Fæste på sådanne stykker jord blev ledigt, når fæsteren døde, også ægtefæller måtte søge en ny fæstekontrakt, så Johanne Grøn kan have fået dem i fæste efter sin første mand Sejer Andersens død, og før hun blev gift med  Jesper Pedersen. Tak til hans arbejdskammerater for den smukke mindesten. Faddere vare Peder Holgersen, Søren Lauritsen, Jørgen Møller, Sidsel Jacobsdatter, Deliane ChristensdatterHun var gift med Anders Madsen i Uth. Christen Simonsen i Kvorning Mølle.• Søster: Anne Pedersdatter g.m. Bag personerne ses en fremstilling af hyrdernes tilbedelse. Den anden datter Kirsten Nielsdatter, som sammen med sin mand Peder Dinesen overtog gården i Skibby, fik ingen børn. Bevillingerne bleve ham overleverede. allernaadigste Lov og forordninger.    vi Anne Michelsdatter, * apr. A: bror Jens Thomsen i Impgårde, bror Thomas Thomsen, død. Lån 90.000 kr.. Tilstaar og Hermed Vitterliggiør at Ieg haver Sted og fæst saasom ieg og Hermed Steder og fæster til Christen Christensen Roede i Huorslef Dend gaard idm. enkens søskendebarn, Niels Jørgensen, Glattrup g. Peder Leth i Skibby, Sidsel Rasmusdatter g.m. Betaler den accorderede og forhen betalte aarlige Lg.

Anmeldelse af banker - Find den bedste bank …

. Faddere: Husmand Knud Pedersens hustru Hinge, gårdmand Niels Hansens datter Tange - Maren Hansen, Husmand Søren Nielsen Hinge, gårdmand Jens Pedersen Tange, ungkarl Niels Anton Nielsen Tange. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Andersen i Veggerslev. De dårlige høstår efter kejserkrigen kan have været årsag til, at der opstod strid mellem bønderne og Jesper Pedersen om tiendebetalingen. Børn i første ægteskab i Niels Sørensen Kierkegård, * aug. Der er ingen tidsangivelse her, men han er vel født omkr. December blev i Snorum af Forvalter Saabye foretaget Skifte efter afg. Tjenestepige Maren Peders Datter i Hinge Toftegaard frembar det, Faddere: Christen Snedkers Hustrue i Hinge, Væver Niels Pedersen Holk i Tanghuus, Huusmand Jens Sørensen Lund i Hinge Skovhuse, samt Huusmand Søren Pedersen Holm af Gjødvad Sogn. Han boede i Assendrup under Tirsbæk gods. Birthe Nielsdatter viet til enkemand Søren Jensen i Aldrup. FM: farbror Rasmus Jørgensen sst. Dorthe Madsdatter bar det, faddere Christen Jensen og Christen Madsen, Maren Andersdatter og Johanne Chatrine Jensdatter vii Peder Michelsen, * jun. Anders Michelsens hustru Karen Sørensdatter i Ildkum bar barnet, Johannes Keller og hustru, Niels Back og Christen Madsen alle af Thorning  Han blev gift med Dorthe Kathrine Knudsen. Endvidere bad han, at herredsmændene skulle "drages til minde", hvorledes det gik til. Samtidig var han af den gammeldags opfattelse af, at præsten var en ophøjet hyrde for den umyndige "fåreflok". Især har jeg fundet en del via nettet, hvor kirkebøger og folketællinger er tilgængelige i et vist omfang,  og her fandt jeg svar på nogle af mine spørgsmål. Lavværge: hendes far AndersChristensen i Vellev.Arvinger: søskendebørn:Simon Jensen, ladefoged ved AldrupNiels Clausen, tjener på BidstrupChristen Sort i Vellev [g.m. Frembåren af Peder Jørgensens hustru Langaa, Christen Poulsen, Jørgen Ladefoged,  Jens Poulsen, Anders Møllers hustru og Søren Nielsens hustru alle af Amstrup. Rasmus Overbyes datter Kirsten bar barnet. Desuden var der husgeråd af kobber, messing, tin, træ og jern, samt en gammel vindkakkelovn. Selvejeren havde også forbeholdt sig egne børns frihed for al udskrivning til krigstjeneste, og de skulle ligeledes uden betaling kunne få frihedspas, forudsat at dette ikke blev udstrakt til gårdens og husenes andre beboere og mandskab. Her kan du søge og tilbyde hjælp til opslag på arkiver og i bøger og opslagsværker.

Juridiske nyheder til erhvervslivet og den …

. tidlig modne Kartofler aarlig, som Eieren sætter i Marken i Nærheden af Gaarden i ordentlig behandlet Jord, leveres aarlig den fornødne Gjødning. Willum Jespersen og Anne Kirstine Jacobsdatter b.

Anmeldelse af banker - Find den bedste bank inden du skifter

. Kopi af skiftebrevet til Rasmus Mortensen, [der ægter enken]. Oplysning: Enken var gravid, og skiftet blev udskudt. Faddere: Barnets moder, pige Marie Kristensen Aidt, husmand Jens Simonsen Haurum, husmand Mikkel Jensen Sall, ungkarl Niels Sørensen Rode begge Sall.

LV: Rasmus Sørensen i Kalsgård. Marie Dorthea Nielsen Hvorslev, Birthe Petra Nielsen Hvorslev, Gårdmand Jørgen Møller Hvorslev, Boelsmand Anders Larsen Danstrup. Sagen drejede sig om en so, som var fundet i Peder Rasmussens kålgård med et  sønderlemmet ben. Faderen snedker og boelsmand Laurs Jensen. med Avl og Afgrøde, Besætning, Ud- og Indbo. E: Christen Thomsen Salling. Birkedommer Tommensen var vel træt af at skulle age af sted fra hans nybyggede domicil i Hammel by, hver gang retten skulle sættes.  Kirstin Nørgaard Pedersen har lavet dybgående studier over familierelationerne på denne tid for at fastslå det nøjagtige slægtsforhold. Hendes A: søster Anne Madsdatter g.m. en bager i Københavnd Peder Rasmussen i Enner på Bygholm godse Marie Cathrine, der ægter Søren Kattrup i Horsensf Karen g.m. Til sidst nævnes noget linned og tjenstefolkenes senge. Han ægtede Maren Mortensdatter og overtog fæstet efter Axel Pedersen. Han overflyttes til lægd nr. Peder Rasmussen begærede at samme skøde måtte blive under rettens gemme, indtil denne sags uddrag, hvornæst han fremlagde sit skriftlige indlæg, som i dag for retten blev læst og påskrevet og siden i akten skal vorde indført. til afdødes begravelse og et tilsvarende beløb, som sattes til side til enkens begravelse, når den tid kom. Da han var søn af Rasmus Pedersen Fregerslevs halvsøster Anna Pedersdatter, skulle de som søskendebørn have kongelig tilladelse til at blive gift. Det sidste ægteskab var med en ikke helt ung datter fra gården Vidstruplund i Vidstrup, hvis jorder var nabo til Skovhuset.  Årsagen til at det har været muligt at finde en lang række informationer, fra en tid længe inden kirkebøgerne er bevaret, er tildelingen, samt salget af, adskillige arvelodder efter Johanne Grøn og Jesper Pedersens jordegods. Mange af min mors forfædre er født, har levet og døde i Thorning sogn.Følgende er et sammendrag fra A. Amt !!, Ugift, Tjenestefolk,A. Navnet på hans tidligere hustru er ukendt, og at hun, som nogen mener, skulle have været den tidligere herredsfoged Laurits Nielsens datter, findes der ikke bevis for.     Ungdomsbillede Hans NielsenUngdomsbillede Hans Nielsen Fødselsdag. Hvornår skal mit lån betales tilbage?. Kirkebogen  Aldrup Højgård havde været fæstegård under Frijsenborg, men blev frikøbt af Niels Jensen i ca. Han blev gift med Kirstine Sofie Jørgensdatter. begge i Kvorning.apl.: Afdødes bror Albert Pedersen, ugift, opholdt sig på gården.Afdødes søster Kirsten Pedersdatter, ugift, opholdt sig på gården. Peder Pedersen frikendes dog, da han ingen uret havde gjort Bendict Jenses. Hørup sognVed vielsen oplyses hun var datter af afdøde Anders Jensen. af dem der ydes i Foraaret. To typer lån. land, og nogle år senere købte de yderligere ti tønder land. Året efter fæstede han to små stykker jord på Klintrup mark, som lå til Røgen kirke. Efter at seglene vare fratagne posterede som følger. Peder Nielsen var trolovet med Anders Pedersens datter i Hammershøj I dette ægteskab er der flg. Jens Sørensen Saabye Tit Vitterlighed Wodschou  Søren Jensen af Snorum m.f. Jacob Andersens hustru Maren Jespersdatter. Blandt andet "En landsbydegns dagbog" er blevet til her..noget forbunden, og skal stedse være villig  til.  dette mit brev skal tiene Eder som fuld…. i Birgete Michelsdatter, * nov. Anders Sørensen Bødker i Torning. Godsets Reserve Mandskab og de til den __ i de aarlig forfattende Reserve Rouller tilligened andet Reserve Mandskab at indføres. gang med Anne Pedersdatter. Det varede op imod to timer inden man fik Niels Møller frem. Tak for de mange kranse og blomster, og tak til Samfundet i Gerning for marmorpladen. Pigen Maren Nielsdatter fra Danstrup. paa den Afdødes Begravelse Fol. Thor Pedersen i Seruphalvbror Peder Christensen i Frausinghalvbror Rasmus Christensen i Seruphalvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. Aftægtsmand på Haurum mark. iii Anders Sørensen Rytter * apr. Derefter forlangte lovværgen, at det forseglede bo blev overleveret til Karen Nielsdatter. Den ovenstående fordeling af Niels Pedersens børn på to ægteskaber bygger på deres fornavne med hensyntagen til gammel opkaldeskik. Dermed er der ingen data fra børnenes dåb. for ovennævnte ethundrede Rigsbank. Hun havde børn med begge mænd. Arvingerne var på den afdøde Mogens Pedersen Hovgårds side hans søskende, Peder Pedersen Hovgård i Skanderup Mølle, Anne Pedersdatter Hovgård gift med sr. Mærkeligt nok giver kongen ham få dage eller afslag i fæsteafgiften. Anmeldelse af Ringkjøbing Landbobank. Brandassurance for bygningerne c. LV: Bror: Anders Andersen, Nebel. Første ægteskab med Mads Pedersen Tømmermand. Dorthe Thomasdatter fra Impgårde bar hende til dåben, og faddere var Lars Trap, Anders Ilkom og Inger Andersdatter fra Thorning. Næste tingdag beklædtes retten af Jacob Ovesen i herredsfogedens sted. Thomas Jensen i Skjoldb Anne Kirstine [skal være Kirsten] Jørgensdatter g.m. Thomas Jensen i Hinge, søster, død, var g.m

Kommentarer