Dette skal du vide om familielån

Man skal ikke selv bevise sin uskyld. Dommeren tager så først bagefter stilling til, om der var belæg i loven for tvangsindgrebet. Men du må ikke optage billeder af sigtede og tiltalte, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, medmindre de har givet deres samtykke. Når beviserne er ført, procederer anklager og forsvarer, det vil sige, at de fortæller om deres syn på sagen. Kendelser vedrører sagens processuelle forhold under rettens behandling. Det kan ske, når retten ikke mener, at det er nødvendigt, at en fængselsstraf skal afsones. Det kan fx være Domstolsstyrelsens arbejde. Byretterne, landsretterne og Højesteret udgør de grundlæggende tre niveauer i det danske retssystem, men Danmarks Domstole består også af en række andre institutioner med hver sin særlige funktion. Det kan også være sager, der involverer fremmede magter, erhvervshemmeligheder eller politifolk, hvis identitet skal hemmeligholdes, fordi de arbejder som agenter. Det er stort set kun advokaterne, der taler. Når det drejer sig om straffesager, hører sagerne dog under byretterne. Der kan også ske det, at en forsvarer anmoder om navneforbud på vegne af en sigtet af hensyn til dennes privatliv. Kendelser om navne- og referatforbud og lukkede døre Som udgangspunkt er retsmøder altid offentlige, og alt hvad der foregår under mødet må derfor refereres. Den Internationale Domstol er relevant, når det gælder FN. Der er mulighed for at appellere afgørelser fra Retten på Færøerne til Østre Landsret. Dog behandles narkosager og sager vedrørende grov økonomisk kriminalitet altid som domsmandssager, også selvom kravet om straf er over fire års fængsel. Fx skal der foreligge mistanke om alvorlige forbrydelser og fare for menneskeliv, før rumaflytning kan tillades. Derimod vil der ikke blive givet tilladelse til at filme andre i retssalen, hverken vidner eller den tiltalte/ dømte. Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en juridisk mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. I civile sager tilbyder alle retter, undtagen Højesteret, retsmægling. Østre Landsret har bitingsteder i Odense, Nykøbing Falster og Rønne. Dommeren bestemmer forløbet i retssalen og dermed også, om og i givet fald på hvilken måde en journalist kan komme til orde. Under sagens hovedforhandling gennemgås sagens bilag, parterne afgiver forklaringer, vidnerne afhøres, og advokaterne procederer sagen for dommeren eller dommerne. Nævningesager behandles med tre dommere og seks nævninge.

Derfor skal du spise en banan om dagen - Madens Verden

. Nævnet for appeltilladelser træffer afgørelse i ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i både civile sager og straffesager. Som journalist kan du fx mene, at det har offentlighedens interesse i en sag, hvad den sigtedes alder eller relation til et offer er. I straffesager er både sigtedes og tiltaltes navne anonymiserede. Oplys derfor gerne både journalnummer, dato for sagens behandling eller dommens afsigelse, navne, og hvad sagen handler om. Eventuelt må du selv finde et passende tidspunkt under hovedforhandlingen og markere for dommeren, at du gerne vil se bilagene, hvis det kan lade sig gøre. Fx kan dommeren i stedet for at lukke dørene vælge at nedlægge referatforbud. Loven skal desuden være vedtaget på det tidspunkt, hvor forholdet blev begået. Du har som journalist krav på at være til stede, indtil dørene eventuelt besluttes lukket. Dommeren skal høre journalisterne, om de har noget at indvende mod et foreslået indgreb i offentligheden, altså navneforbud, referatforbud eller lukkede døre. Du skal også sørge for, at personer, der i anden anledning er i retsbygningen, ikke kan genkendes. Men er du på nogen måde i tvivl, må du spørge dig for. Man kalder det, at ransagningen sker på såkaldt øjemed, hvilket fx vil sige, at der er begrundet frygt for, at der vil blive fjernet beviser, hvis politiet skal vente på en retsafgørelse. Du har ikke krav på at læse eller få kopi af en sigtelse, men når retsmødet er slut, kan du spørge anklageren om lov. Dette skal du vide om familielån. Hvis en sag er begyndt i byretten, kan den i særlige tilfælde indbringes for den tredje og højeste instans, Højesteret. Lukkede døre Dørlukning vil sige, at dørene lukkes under retsmødet for alle andre end sagens parter, også for journalister.. Nævninge medvirker i de fleste straffesager, hvor der er spørgsmål om en straf på mindst fire års fængsel. I visse sager, fx fogedsager, træffer fogedafdelingen endelige afgørelser ved kendelse. Det kan fx være krav om betaling af penge eller om at få børn udleveret til samvær. Dommeren hører anklager, forsvarer og den sigtede, hvis den sigtede ønsker at udtale sig. Det kræver, at retten har givet politiet lov til det i en kendelse. Dette skal du vide om familielån. For yderligere information om sager angående politiets ret til tvangsindgreb og efterforskning: domstol.dk/efterforskning Retningslinjer for journalister Det kan virke overvældende første gang, man skal i retten som journalist. Det sker, hvis tilhørere i retslokalet støjer eller virker hæmmende på et vidnes forklaring. Domme fra Sø- og Handelsretten kan ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel og ellers til landsretten. Alternativt kræver det en særlig bestyrket mistanke om alvorlig kriminalitet kombineret med hensynet til befolkningens retsfølelse. Et navneforbud kan ophæves senere i sagen. Hvis tilkendegivelsen accepteres, kan parterne indgå et forlig, som ikke kan ankes. Dommeren beder alle om at sætte sig igen og gennemgår herefter, hvad retten har lagt vægt på i sin dom. Statistik for Procesbevillingsnævnet, der årligt behandler ca. Bibeskæftigelsesnævnet regulerer dommeres bibeskæftigelse og behandler ansøgninger fra dommere, der ønsker tilladelse til fast bibeskæftigelse. Sammensætningen af bestyrelsen er fastsat i lov om Domstolsstyrelsen. Det kan fx være, at den sigtede ellers enten vil flygte, begå ny kriminalitet eller ødelægge efterforskningen. Som journalist har du selv ansvar for at orientere dig om fx forbud mod at referere fra en sag eller forbud mod at nævne navne. Selvom man er mistænkt og endnu ikke sigtet, kan man dog godt blive afhørt med en sigtets rettigheder. Den fulde lovtekst: domstol.dk/MedieAnsLov Lov om massemediers informationsdatabaser Dit medie er omfattet af loven om massemediers informationsdatabaser, når det gælder retsstof, der har med personfølsomme oplysninger at gøre. voldssager og voldtægtssager, og udtalte i forbindelse med forhøjelsen af strafferammen, at strafniveauet for almindelig vold skulle forhøjes med en tredjedel. Fogedafdelinger afholder også tvangsauktioner. Det sker enten ved, at du under retsmødet oplyser, at du ønsker at kære dommerens beslutning, eller at du efterfølgende giver besked om dette i et såkaldt kæreskrift.

NPF#16 - Kommer jeg med? Hvor sidder jeg?

. Domstolen kan behandle sager om brud på internationale love. Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Appelmuligheder: En kendelse kan kæres. I langt de fleste tilfælde lukkes dørene af hensyn til sagens opklaring. Vidner kommer ind i retssalen i den rækkefølge, de skal afhøres. Her er der tale om lægdommere, der har særlig viden på et bestemt område og således supplerer rettens juridiske dommere. Østre Landsret dækker området øst for Lillebælt, og Vestre Landsret dækker området vest for Lillebælt. Dommerudnævnelsesrådet og Bibeskæftigelsesnævnet Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der laver indstillinger til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. har den udøvende magt og sørger sammen med den offentlige forvaltning for, at lovene bliver håndhævet. Hvis du har valgt at offentliggøre navnet på en mistænkt i et onlinemedie, inden der bliver nedlagt et navneforbud, skal du være opmærksom på, om der senere kommer et forbud. I retslokalet vil der være en dommer, en anklager og en forsvarer. I nævnets afdeling for fri proces bliver der taget stilling til klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces. Læs mere: domstol.dk/skiftesager Landsretter Der findes to landsretter. Det strafniveau, som Folketinget har angivet som typisk, vil altså kunne fraviges i op- eller nedadgående retning. Log ind med NemID Log ind med adgangskode For at kunne benytte en personlig adgangskode til HK, skal du først oprette en ved at logge ind med NemID. Først stiller anklageren spørgsmål til den tiltalte, derefter er det forsvarerens tur til at stille spørgsmål. Det er baggrunden for, at vi her på siderne har samlet nogle af de informationer, som du kan få brug for, når du dækker en retssag. Dommeren i byretten bærer under de fleste retsmøder en mørkeblå kappe. Men du må ikke gengive tiltaltes og vidners forklaringer under retsmødet. Hvem er Sparxpres?. Det sker med henblik på, at politiet kan få tid til at indhente yderligere oplysninger, inden der tages stilling til begæringen om varetægtsfængsling. Det vil sige, at politiet fx har lov til at foretage indgreb i en mistænkts eller sigtets frihed uden at spørge vedkommende om lov. De skal sammen med de juridiske dommere vurdere skyldsspørgsmålet og udmåle en passende straf, som skal fastsættes efter sagens konkrete omstændigheder og retspraksis på området. Typisk vil Folketinget også tilkendegive, at fastsættelsen af straffen vil afhænge af domstolenes vurdering i de konkrete tilfælde. Det er anklageren, der skal bevise, at man som tiltalt er skyldig. Ring og lav en aftale på forhånd og sørg for at have nogle søgeoplysninger klar om sagen. Dørene kan lukkes under dele af en sag, fx under visse afhøringer, og de kan åbnes senere i et sagsforløb. Hvis du ikke har kæret mundtligt i retsmødet, skal det ske skriftligt. I den anden side sidder sagsøgte og sagsøgtes advokat. De kan også ophæves senere i sagen, hvis den oprindelige begrundelse ikke længere er aktuel. Ordet anvendes dog ofte i almindelig tale og dækker så tilstandene ’sigtet’ og ’tiltalt’. Under alle omstændigheder skal du stadig sikre dig, at du overholder de vejledende regler om god presseskik. Dommeren skal med andre ord afveje hensynene til både offentlighedens interesse i at kunne være til stede, sagens efterforskning og fx den tiltaltes privatliv. Rigsadvokaten har på alle områder på baggrund af undersøgelserne kunnet konstatere, at domstolene i konkrete sager har idømt straffe, der var i overensstemmelse med Folketingets tilkendegivelser. Et minilån eller mikrolån lader dig låne et mindre lånebeløb på kun få minutter.. Begrebet retssag dækker hele forløbet, også alt det der foregår forud for hovedforhandlingen. Derefter må du gerne oplyse navnet. Ekstranettet viser elektroniske uanonymiserede retslister for retternes straffesager to uger frem i tiden. Dette interval kaldes strafferammen og er fastsat i loven. Du risikerer bødestraf, hvis du offentliggør et navn eller et referat, når der er nedlagt forbud mod det. Straffesager efterforskes af politiet. Men det er en forudsætning, at sagen først er prøvet ved deres eget lands domstolssystem. Dommeren kan vælge at anonymisere domme, som udleverer erhvervshemmeligheder, enkeltpersoners private forhold eller oplysninger om forebyggelse af en forbrydelse. Bemærk, at i retssystemet bruger man ikke betegnelsen den anklagede, men den tiltalte. Hvis dette er gået ud over nogen, kaldes vedkommende for den forurettede. De sagkyndige, som beskikkes efter indstilling af erhvervslivets organisationer, er egentlige medlemmer af retten og afgør sagen sammen med den juridiske dommer. Det kan ske, hvis der i en konkret sag er skærpende eller formildende omstændigheder. Princippet om magtens tredeling og domstolenes uafhængighed af de andre statsmagter er med til at sikre demokratiet og borgernes retssikkerhed.FOLKETINGET har den lovgivende magt. I Danmarks Domstole har vi stor respekt for dit arbejde som journalist. Det er dommerens opgave at sikre, at betingelserne for at frihedsberøve sigtede er opfyldt. Selvom du ikke har tænkt dig at offentliggøre et navn, kan det være en fordel for dig som journalist, at der ikke er nedlagt et forbud mod at nævne navnet. Du må nemlig gerne fotografere, filme og interviewe udenfor retsbygningen og med denne i baggrunden. Du kan vælge at kryptere informationerne for at beskytte de mennesker, de omfatter. Du finder også en ordliste på domstolenes hjemmeside: domstol.dk/ordliste Retssag, retsmøde, indledende retsmøde, hovedforhandling, domsforhandling, retsmægling Et retsmøde er et overordnet begreb for de dele af en retssag, der foregår i retssalen. Det kræver ansøgning og brug af digital medarbejdersignatur at få adgang til Journalisternes ekstranet. Retten træffer også afgørelser i disciplinære sager angående domstolenes juridiske personale og kan fx afsætte en dommer. Offentliggørelse af domme og kendelser Du skal være opmærksom på, at direkte gengivelse af domme og kendelser i straffesager kun må ske, hvis sigtedes, tiltaltes, forurettedes og vidners identitet er anonymiseret. Anklageskriftet sendes til tiltalte og til retten. Derfor foregår tingene på en lidt anden måde end i de øvrige retter.

I en civil retssag kan retten indkalde parterne til et forberedende/indledende retsmøde med en dommer for at drøfte sagen. Når sagen, efter at der er rejst tiltale, skal afgøres ved en hovedforhandling, sker det kun yderst sjældent, at dørene lukkes for offentligheden. Det samme krav gælder, for at du kan få ret til at kære disse kendelser. Inden de tre døgn er gået, skal den sigtede igen fremstilles for en dommer, som på det nye grundlag skal beslutte, om personen skal varetægtsfængsles eller løslades. Dommeren kan mene, at der mangler nogle oplysninger, som gør, at der ikke kan træffes beslutning om varetægtsfængsling. Hvad betyder ingen oprettelsesgebyr?. som retslister, når de ligger i digital form. Strafferammen for den enkelte lovovertrædelse afspejler dens grovhed. om, at den tiltalte ikke igen dømmes for noget strafbart indenfor en bestemt periode. Det kaldes at opretholde anholdelsen. Begrebet ’anklaget’ benyttes ikke i retssystemet. Bibeskæftigelsen vil typisk dreje sig om at sidde som medlem af et offentligt eller privat råd eller nævn eller en voldgiftsret i egenskab af dommer. På den anden side har domstolene også pligt til at tage hensyn til sagens efterforskning og opklaring og til de involverede parter. Det kan virke besynderligt, men er et udtryk for, at dommerne og domsmændene i deres strafudmåling både skal afveje de faktiske omstændigheder i den konkrete sag samt sørge for, at sager, der er ens, afgøres ens. Nævninge medvirker i de alvorligste straffesager, når anklageren kræver en straf på mindst fire års fængsel. Advokaterne bærer sorte kapper med grå kanter, medens anklagere bærer sorte kapper med blåviolette kanter. Strafferammer og strafudmåling Det er bestemt i straffeloven, at de almindelige straffe er fængsel og bøde. Journalisters udtaleret At du som journalist har vil sige, at du har mulighed for at udtale dig om en anmodning om begrænsning i offentligheden. Lægdommere må heller ikke kunne genkendes på tegningen. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er relevant, når det gælder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Gældssanering - Læs alt du skal vide om gældssanering

. Det vil sige, at som udgangspunkt står det parterne frit at fremføre de beviser, de ønsker, og der er ingen særlige regler om, hvordan beviserne skal vægtes

Kommentarer