En passende opsparing til din alder

Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Suppleanter afgår hvert år. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden. Bestemmelsen begrænser således general-forsamlingens kompetence. Vedtægten tager udgangspunkt i den almindelige normalvedtægt, men fraviger den, i det omfang hvor særlige forhold gør sig gældende. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Bestemmelsen er ny og vedrører opdelingen af vedligeholdelsesforpligtelsen mellem ejerforeningen og de enkelte medlemmer. --- Den "særlige" normalvedtægt Denne normalvedtægt gælder i de nye ejerforeninger, der opstår i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Bestemmelsen vedrører foreningens årsregnskab. Det er helt sædvanligt, at der i ejerforeninger etableres en sådan sikkerhed, hvorfor den nye bestemmelse afspejler den praktiske fremgangsmåde i de fleste ejerforeninger. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Det er også nyt, at det udtrykkeligt fremgår, at der skal fremlægges budget til godkendelse. De ejerforeninger, hvor der foreligger en sådan vedtægt, er således ikke påvirket af ændringerne i den gældende normalvedtægt. Der er i alle Grønlands Hjemmestyres boligafdelinger et behov for at øge opsparingen.

En sådan stemmeregel giver det mest retvisende billede af forholdene i en ejerforening etableret ved salg af almene boliger. Der er stadig krav om, at formanden eller næstformanden er til stede. Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Bestemmelsen indebærer, at den indvendige vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejligheder påhviler ejeren af den pågældende ejerlejlighed, mens øvrige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder påhviler ejerforeningen. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring. Disse ændringer medfører formentlig ingen realitetsændringer. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Det forekommer en anelse uklart, hvorledes der i foreningen træffes beslutninger om at lade vedtægten tinglyse pantstiftende. Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelses- og fornyelsespligt. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Justering af huslejerne er derfor et skridt nærmere den rigtige retning, oplyser boligselskabet. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.. Derfor er der en lang frist for indkaldelse til generalforsamlingen og udsendelse af materiale hertil. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. I de fleste ejerforeninger findes et sæt vedtægter. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Ejerforeninger, der ikke har egne vedtægter, er underlag den såkaldte normalvedtægt. Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Det er ikke umiddelbart klart, hvorledes den nye normalvedtægt påvirker den gældende vedtægt. fastsættes i en såkaldt normalvedtægt. Normalvedtægten har derfor alene betydning i de ejerforeninger, hvor der ikke er vedtaget en individuel vedtægt. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. Normalvedtægten gælder ligesom den almindelige normalvedtægt kun i sin helhed i ejerforeninger, der ikke vedtager og tinglyser en individuel vedtægt. Forslag Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling skal nu blot afholdes inden udgangen af maj, mens den tidligere skulle afholdes i marts eller april, jf. af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Bestemmelsen medfører umiddelbart ikke større ændringer i fordelingen af henholdsvis ejerforeningens og medlemmernes vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelser, men må betragtes som værende af mere oplysende karakter. Det fremgår i bestemmelsens stk. Årsregnskab Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Der er således ingen ændringer for så vidt angår tegningsberettigelse. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. Det pantstiftende beløb, kr. Meget synes dog at pege på, at medlemmerne i en sådan forening har ønsket netop den tidligere gældende normalvedtægt med de fastsatte tilføjelser, hvorfor den nye normalvedtægt ikke skal erstatte den tidligere normalvedtægt i denne situation. Bestemmelsen vedrører udlejning af en ejerlejlighed og er ny i forhold til den tidligere normalvedtægt. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen, jf. Bestemmelsen er ny, og indebærer, at vedtægten kan tinglyses pantstiftende for kr. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang. Administration Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning. Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Kravet fremsættes skriftligt. Af bestemmelsen fremgår alene, at vedtægten ”kan” tinglyses, men således ikke at dette uden videre sker. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Udlejning Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand. Det er nu præciseret, at den enkelte ejer ikke kan disponere over grundfonden, hvilket imidlertid på intet tidspunkt har været muligt. Det er i andet stykke præciseret, at foreningens medlemmer hæfter direkte og solidarisk overfor ejerforeningens forpligtigelser, hvilket imidlertid særligt for ejerforeninger ligeledes er tilfældet selv uden en udtrykkelig vedtægtsbestemmelse herom. Det er navnlig nyt, at der skal fremlægges en vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Grønlands Hjemmestyre har, som ejer af bygningerne, pligt til at påse, at der sker en passende opsparing i boligafdelingerne. Der er også andre stemmeregler end efter den almindelige normalvedtægt, idet der efter den særlige normalvedtægt kun stemmes efter fordelingstal. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. Generalforsamlingen har også tidligere haft denne mulighed, og det er i virkeligheden et spørgsmål om bestemmelsen snarere begrænser generalforsamlingens mulighed for at træffe beslutninger om opsparing til f.eks. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget. Omkostningerne ved at lade vedtægterne tinglyse pantstiftende udgør kr. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Tinglysning af vedtægten som byrde koster kr. Billigste billån. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. En passende opsparing til din alder. Dette afspejler den fokus, der i den nye normalvedtægt er sat på ejendommens vedligeholdelse. Læs artiklen på Sermitsiaq.gl This entry was posted in Indland. Bestyrelsen kan fortsat beslutte at antage en administrator til at bistå i forbindelse med ejendommens daglige drift. Der opkræves ikke midler til bekæmpelse af hærværk eller til forbedring af boligområder i afdelinger bestående af enfamiliehuse. Loven bestemmer, at de nærmere bestemmelser om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision m.v. Bestemmelsen vedrører foreningens grundfond. Beslutning skal således træffes ved simpelt flertal. Det fremgår som nævnt, at bestyrelsen udenom generalforsamlingen kan beslutte at tegne bestyrelses-ansvarsforsikring. Det samme kan et mindretal på generalforsamlingen, bestående af ¼ af medlemmerne enten efter antal eller efter fordelingstal. Bestemmelsen indebærer blot, at formanden for bestyrelsen skal have fremsendt en kopi af lejekontrakten senest samtidig med lejeforholdets begyndelse. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. Det er nu præciseret, at revisor ikke må være medlem af bestyrelsen og ikke må vælges som kasserer. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er udvidet. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor. Den gælder medmindre andet er vedtaget eller tinglyst. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. I bestemmelsens andet stykke, sidste punktum, fremgår, at bestyrelsens beslutning om, at tegne bestyrelsesansvarsforsikring ikke kan indbringes for generalforsamlingen. Som eksempel kan nævnes, at lejerne i den almene afdeling skal have indflydelse på de beslutninger, som træffes på ejerforeningens generalforsamling. En passende opsparing til din alder. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. Såfremt ovenstående gennemgang giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede. Denne normalvedtægt var ikke god og den førte ofte til problemer. Bestyrelsens opgaver er udvidet til at omfatte udarbejdelse af budget samt vedligeholdelsesplan for ejendommen.

BN6273 Hvad har du udsigt til? - Pension

. Denne artikel er skrevet af advokat Allan Ohms Lejerne i boliger, ejet af Grønlands Hjemmestyre, har modtaget en ekstra huslejevarsling fra INI A/S. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Det må antages at bestemmelsen vil skabe større klarhed vedrørende parternes forpligtelser. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Det er nyt, at generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal kan pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Det danske selskab for act | Vi hjælper dig godt på …

. Bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Der har tidligere været nogle uklarheder i relation til beregningen af grundfondens størrelse efter den tidligere normalvedtægt, hvilket formentlig er baggrunden for ændringen. Der har været ført en del retssager herom i de senere år, herunder vedrørende vedligeholdelsesforpligtelsen af altaner. konkrete forbedringer på ejendommen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Medlemmets samlever kan nu lige som ægtefæller give møde og afgive stemme på generalforsamlinger uden egentlig skriftlig fuldmagt. I nogle ejerforeninger gælder normalvedtægten med et tinglyst tillæg. Bestyrelsens pligter Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det må formentlig antages, at tinglysning kan finde sted efter en generalforsamlingsbeslutning truffet ved simpelt flertal henset til, at muligheden for den pantstiftende tinglysning fremgår direkte af vedtægten. Vedligeholdelse Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer. Dirigent og referat Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestemmelsen er ny, men indholdet har formentlig ingen selvstændig betydning

Kommentarer