Kan jeg få boligstøtte?

Nogle udgifter betales ikke hver måned men kvartalvis, hvert halve eller hele år og skal derfor passes ind til at være det beløb du i gennemsnit betaler pr. Hvis du derimod har udgifter udover huslejen som f.eks. Der er forskel på reglerne for boligstøtte, alt efter om du er folkepensionist, førtidspensionist eller ikke er pensionist. Længere nede på siden finder du et link til en online beregner, der automatisk udregner, hvor meget du kan få. Derefter forsvinder den røde skrift. Billigste kviklån. vand, vedligeholdelse, varme med el eller gas, kollektiv fjernvarme eller naturgas, kan du få ekstra tilskud. løn, dagpenge, efterløn, førtidspension, folkepension, kontanthjælp, ægtefællebidrag, børnebidrag, selvstændig erhvervs indkomst, privat pension, renteindtægt og aktieindkomst. Vi yder ikke rådgivning til private vedrørende lovgivningen. Hvad er et forbrugslaan online. Nogle af udgifterne betales måske kvartalvis, per halve eller hele år og skal derfor omregnes til hvad der svare til en gennemsnitlig månedlig udgift. Socialjura er en særdeles omfattende hjemmeside, og der må uundgåeligt være fejl, som vi meget gerne vil orienteres om pr. Her noteres indtægter som ikke kan noteres i rubrikker andet steds i skemaet. De enkelte emner indgår tilsammen i ALLE EMNER. Derfor er det vigtig for Gestus på forhånd, at vide om der er nogen af foreningens ansøgere, der vil stille op når medierne måtte have brug for det. Børnetilskuddene udbetales oftest kvartalsvis og skal derfor omregnes til månedligt beløb og noteres som indkomst i skemaet. Hvis du bor alene, kan du max. Børnefamilier og pensionister endnu mere. huslejen med: Boligens areal Du kan kun få tilskud til et bestemt antal kvadratmeter pr. Kontingent til A-kasse og fagforening Det samlede månedlige beløb. Her skal du påføre de afdrag, du har betalt på din gæld til det offentlige og private kreditorer. Nogle udgifter, der ofte er en del af en husleje som f.eks. Har du en ægtefælle eller samlever indtaster du her fornavn, efternavn og fødselsdato på vedkomne. Der findes alt for mange mennesker, der ikke ved, at de kan få tilskud til huslejen og det vil jeg gøre alt for at lave om på.

Forældrekøb - Få svar på dine spørgsmål og læs.

. Herunder ordinært, ekstra ordinært og særlige børnetilskud mfl.

Borgerservice - Billund Kommune

. Beskriv kort, hvad det er som du søger hjælp til og hvilken situation, der ligger til grund for, at du og din familie har behov for hjælp. Dokumentationen til os er din lønseddel, SU støttemeddelelse eller udbetalingsmeddelelse fra kommunen, A-kassen eller Udbetaling Danmark. Der er andre rubrikker dette sættes ind længere nede i skemaet. Udgifterne betales måske kvartalvis, per halve eller hele år og skal derfor omregnes til hvad der svare til en gennemsnitlig månedlig udgift. din partners udgift er pr. Herunder skal du notere udgifterne til licens og antenne- og kabel TV. Her indtaster du dit fornavn og efternavn, din fulde adresse samt postnummer og by.  Tillige indtaster du din fødselsdato. Her skal du indsætte det beløb, som du selv og din evt. I paragrafkommentaren er tillige anført principafgørelser med link til Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk under Afgørelser. Dit telefonnummer og e-mail skal du indtaste så foreningen kan komme i kontakt med dig, hvis din ansøgning imødekommes.

Her oplyser du, hvorvidt du er enlig forsøger eller om du har en ægtefælle eller samlever. Huslejens størrelse og antal børn Boligstøtten beregnes også på grundlag af, hvor meget huslejen er på. Der er kun én person i husstanden, der kan søge og få boligstøtte. Børnetilskud Der findes forskellige ekstra, økonomiske tilskud til børnefamilier med særlige behov. partner fik udbetalt i ’løn’ netto i sidste måned. Derfor skal beløbet omregnes så det passer på hvad din og evt. betingelserne for boligstøtte. Du skal IKKE have udgifter til varme samt evt.. Kan jeg få boligstøtte. Disse skal derfor passes ind så det beløb du opgiver er, hvad du i gennemsnit betaler pr. Alle paragraffer har en , hvor der er henvist til relevante bekendtgørelser og vejledninger mv. Med husleje forstås den ”rene” husleje. Du kan finde beløbet i den skrivelse du fik, da du søgte boligsikring/boligstøtte. Obligationslån – rente og kurs. Det vil sige beløbet, der er tilbage, når der er trukket pension, skat og feriepenge fra din løn eller overførselsindkomst.  Nogle forsikring betales ikke hver måned men kvartalsvis, halv- eller hele år. Dette beløb udbetales kvartalsvis men skal omregnes så det svarer til, hvad indtægten vil være om måneden.  Børnebidrag fra far eller mor Hvis du modtager børnebidrag skal det samlede beløb medregnes i husstandens samlede månedlige indtægt. Du kan vedhæfte dokumentation i formaterne pdf, docx og jpeg. Disse er jævnligt interesseret i, at sætte fokus på, hvorfor der er personer, der søger velgørende foreninger om hjælp af den ene eller anden art. Derfor kan du i denne artikel på få minutter få klarhed over, om du kan få boligstøtte. Her skal du angive din husleje pr. Hvis i bor flere sammen og du får boligstøtte, hæfter alle de voksne for tilbagebetaling af boligstøtte, hvis du har fået for meget udbetalt. Velkommen til SOCIALJURA§Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv. Et ægtefællebidrag tæller også med som indkomst og skal påføres ansøgningen. I menuen til venstre ses, hvilke EMNER hjemmesiden er opdelt i. Her noteres de månedlige udgifter til dagpleje, børnehave, SFO og lignende.  Medicin og konsultationer med egen betaling Her noterer du de samtlige månedlige udgifter som du og din familier har til medicin og lignende. Sådan bruger du din nødopsparing. Det er så dumt og ærgerligt at få et kæmpe girokort med krav om tilbagebetaling, fordi der er registeret flere beboere, end du har oplyst eller lignende. i beregningen af din boligstøtte. Nogle gange betales ikke kun månedlig men kvartalvis. Udbetalt boligstøtte/Boligsikring Boligstøtte omfatter boligsikring og diverse former for boligydelser/-støtte/-tilskud. De fleste typer af lån vil du kunne se på din/jeres kontooversigt. Hvis du har børn øges max. Klik her for information om rådgivning/vejledning om ydelser fra det offentlige. Udgiften til forsikringer pr.   Har du hjemmeboende børn gælder deres indtægt i form af SU, overførselsindkomst eller løn også med i det samlede husstandsregnskab.  Her skal du vedhæfte dokumentation for udbetaling af løn, SU eller overførselsindkomst. Som enlig kan du få op til af din husleje i boligstøtte. Tilskuddene kaldes samlet for børnetilskud. Som velgørende forening, har vi en tæt kontakt til medierne. Samlet månedlige udgifter. Derfor er det vigtig for os, at vide om du har søgt lignende hjælp andre steder. varme, tv pakker, bliver ikke ”regnet” med i størrelsen på din husleje. Husk at omregne så det er beløbet månedligt der noteres.  Der er mange foreninger og organisationer, der udbyder forskellige former for hjælp. I nogle tilfælde betaler tidligere ægtefæller et såkaldt ægtefællebidrag til at støtte en tidligere ægtefælle. antennebidrag eller lignende med

Kommentarer