Kvikautomaten

Ferratum forbeholder sig ret til at afslå din kreditansøgning ud fra en samlet kreditvurdering uden yderligere begrundelse. Du kan læse nærmere om de enkelte produkter på Ferratums hjemmeside. Ferratum kan derudover på baggrund af objektivt begrundede hensyn standse din mulighed for at hæve på din Ferratum Kredit. Såfremt dette sker, vil du modtage en begrundelse via e-mail. Ved din accept af kreditudbetalingen, giver du samtykke til Ferratums registrering, behandling og videregivelse af dine personoplysninger, herunder CPR-nummer til samarbejdspartnere, som er nævnt ovenfor. Turbolån – kredit på 10.000 kr. i 120 dage. Din samlede omkostning ved at tilbagebetale kreditten før forfaldsdato kan ikke overstige det oprindelige fakturabeløb til aftalt forfaldsdato. Kvikautomaten. Anmeldelse af D:E:R Privat Finans. Kommunikation Al korrespondance vedrørende kreditaftalen mellem dig og Ferratum skal foregå skriftligt ved anvendelse af de adresser eller e-mailadresser som er oplyst via kreditansøgningen og den endelige kreditaftale. den dag du underskriver kreditaftalen, medmindre andet følger af lov. Såfremt du ikke foretager rettidig indbetaling af afdrag mv., skal du betale morarenter af det udestående beløb, enten fastsat ved den aftalte debitorrente eller rentesatsen i renteloven. Kreditvurdering kan også ske under kreditforholdets løbetid. Eksisterende kunder, som berøres af vilkårsændringer, vil få meddelelse om dette via e-mail vedhæftet opdaterede lånevilkår. Produkterne varierer i debitorrenter og vilkår. Misligholdelse Foretager du ikke rettidig indbetaling af ydelserne iht. Ferratum kan ændre disse Generelle lånevilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til fordel for dig. Du kan sende din kreditansøgning via Ferratums hjemmeside www.ferratum.dk eller via din mobiltelefon. Produkter og låntyper Ferratum tilbyder kreditprodukter til private personer. Dine personoplysninger registreres til brug for administration af kundeforholdet og indhentning af en kreditvurdering. Overdragelse Ferratum er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand uden dit forudgående samtykke. Ferratum forbeholder sig ret til at optage samtaler eller på anden måde dokumentere kommunikation med dig. e-mail til [email protected] Ferratum kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse, jf. Såfremt du ønsker at tilbagebetale kreditten før forfaldsdato, skal du give Ferratum skriftlig besked herom til adressen angivet øverst i disse betingelser eller pr.

SMS lån – Lån op til 4000 kr. gratis - LÅN PENGE NU.

. Du er ikke berettiget til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand. Hvornår skal mit lån betales tilbage?. I øvrigt henvises til vilkårene fastsat i din kreditaftale med Ferratum. Dette vil blive oplyst til dig, inden samtalen påbegyndes, såfremt det er tilfældet. Du kan i henhold til persondatalovens regler kræve indsigt i de oplysninger, som Ferratum har indsamlet om dig og behandler. Klageadgang Hvis der opstår en konflikt, kan du rette henvendelse til Ferratum, så du og Ferratum i fællesskab kan forsøge at finde en løsning. e-mail til [email protected] Oplysning om ændring af gebyrer sker ved fremsendelse af e-mail eller via Ferratums hjemmeside.

Kvikautomaten kviklån - lån 3000 gratis i 30 dage

. Du skal betale morarente for den forsinkede betaling, medmindre forholdene ikke skyldes dig. Derudover er Ferratum ikke ansvarlig for tab og skade som følge af manglende internetforbindelse eller udfald i denne, som medfører, at du ikke kan få adgang til Ferratums hjemmeside. din kreditaftale, herunder renter og gebyrer, anses aftalen for misligholdt. Ønskes supplerende oplysninger kan du kontakte Ferratum pr. Ferratum kan opsige kreditaftalen med to måneders varsel, hvorefter du vil være forpligtet til at indbetale det skyldige beløb. Ferratum forbeholder sig retten til at videregive personoplysninger til debitorregistre, de ITvirksomheder som bistår Ferratum med deres IT samt selskaber tilhørende samme koncern som Ferratum. Dette er et led i arbejdet med at modvirke hvidvaskning af penge.

Kvikautomatens reklamefilm for kviklån

. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger fra dig og fra eksterne oplysningsbureauer, fx Debitor Registret og Experians RKI-register. Find det billigste sted at låne penge online til en lav rente.. Erstatningsansvar Ferratum er ikke ansvarlig for tab og skade, der lidessom følge af, at du har angivet unøjagtige eller fejlagtige oplysninger. Ferratum er berettiget til at ændre lånevilkårene for eksisterende kunder. En eventuel nedsættelse af kreditrammen har virkning fra dagen efter, at du har modtaget meddelelse om nedsættelsen. Ved opsigelse af aftalen forfalder et eventuelt udestående beløb inklusive renter og gebyrer omgående til betaling.

Registrering og behandling af personoplysninger Ferratum registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven dit navn, adresse, CPR-nummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og låneoplysninger. Du må ikke stå i RKI eller Debitor Registret. Ferratum kan nedsætte den bevilgede kreditramme, hvis kreditvurderingen af dig ændrer sig, dog aldrig til et beløb, der er lavere end det aktuelle træk på nedsættelsestidspunktet. Det er endvidere en forudsætning for bevilling af en kredit, at du har et åbent mobiltelefonnummer og din egen fungerende e-mail adresse, samt ikke har et udestående lån eller en kredit hos Ferratum eller KVIKAUTOMATEN ApS. Ønsker du at klage over Ferratums behandling af persondata/personfølsomme oplysninger, bedes du rette henvendelse til Ferratums dataansvarlige pr. Ønsker du at betale mere af på din kredit, står dette dig frit for. Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen på de beløb, du sætter ind eller hæver på kontoen. Ferratum er i tilfælde af misligholdelse berettiget til at foretage inddrivelse af eller med bistand fra inkassobureau eller anden tredjemand. Renten beregnes og tilskrives månedligt.. Tvister Disse generelle lånevilkår er underlagt dansk ret og skal afgøres ved dansk voldgift. I så fald afholder du eventuelle omkostninger forbundet hermed. Kvikautomaten.dk is hosted by ICL-FI B-A network. De øvrige vilkår for din Ferratum Kredit fremgår af din kreditaftale med Ferratum. De daglige rentebeløb opsamles og tilskrives kontoen påtidspunktet for rentetilskrivningen. I modsat fald vil ændringerne ske med tre måneders varsel. Ferratum er ej heller ansvarlig for tab forårsaget af forhold, der kan henregnes force majeure. I tilfælde af misligholdelse, er du pligtig at betale omkostninger forbundet med en inddrivelse af dit udestående afdrag. Ferratum opkræver gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom for rykkerskrivelser og inkassovarsler, der retmæssigt sendes til dig. Herudover kan videregivelse alene ske, hvis dette er påkrævet ved lov. Du betaler et gebyr, som fremgår af din kreditaftale, hver gang, at du udnytter din kredit og betaler en månedlig rente til Ferratum. For ethvert andet tab end de ovenfor nævnte kan Ferratum alene ifalde ansvar i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler.

Lånevilkår | - Hos Ferratum kan du låne.

. Opsigelse og ændring af låne- eller kreditaftalen Du kan til enhver tid skriftligt opsige din kreditaftale med Ferratum uden varsel. Hvis du tidligere har optaget et lån hos KVIKAUTOMATEN ApS, betragtes du ikke som værende en ny kunde hos Ferratum. Ferratum er ikke ansvarlig for indirekte tab og skade som følge af, at du har benyttet Ferratums hjemmeside eller nogle services på hjemmesiden. I tilfælde af at en betaling ikke kan identificeres som foretaget af dig, anses afdraget for udestående, indtil betalingen identificeres. I tillæg hertil er Ferratum heller ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af nedbrud, fejl eller lignende på Ferratums hjemmeside. Ved Ferratum Kredit får du stillet det bevilgede kreditbeløb til rådighed, hvorefter du kan trække beløb fra kreditten til din NemKonto. Ferratum kan opsige din Ferratum Kredit med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse. e-mail til [email protected] Du kan til enhver tid tilbagebetale kreditten helt eller delvist før den endelige forfaldsdato i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler herom. Ferratum bevilger kredit til dig på baggrund af en individuel kreditvurdering. Gebyrer og renter For Ferratum Kredit gælder de rentesatser, som fremgår af din kreditaftale med Ferratum. Betaling og førtidig indfrielse Betaling af forfaldne afdrag skal ske via girokort. Din Ferratum Kredit løber indtil, at den bliver opsagt af en af parterne. Du er forpligtet til straks at informere Ferratum, såfremt der sker ændringer i din adresse, mobiltelefonnummer eller anden information, som du har oplyst ved kreditansøgningen. Endvidere kan Ferratum indhente oplysninger om din kreditværdighed hos andre finansielle institutioner. Såfremt du bevilges en kredit, skal du underskrive din kreditaftale med NemID. Videregivelse til IT-virksomheder sker alene med henblik på intern håndtering af kreditforholdet og er således ikke videregivelse til markedsføring

Kommentarer