Sådan spørger du ind til lønnen under din jobsamtale

● Synliggør, at børn og forældre kan tale med jer om alkoholproblemer, gennem: ● En alkoholpolitik vedtaget og offentliggjort på institutionen hjemmeside. ● Hold fokus på, hvad forældrenes forhold til alkohol betyder for barnets liv. Rådet kommer fra misbrugs- og børnekonsulent Steffen Christensen fra Børn & Unge-forvaltningen i Kerteminde Kommune. Man kan altså ikke starte med at stå øverst på stigen men må begynde med at træde på stigens nederste trin. Nøjagtigt det samme forhold gør sig gældende i en større skriftlig opgave af den type, som vi beskæftiger os med her. Hvis du vil være pædagog nytter det ikke, at du kun vil beskæftige dig med de tre nederste trin på taksonomiens stige.

● Træk bagefter fokusset tilbage til forældrene ved at spørge dem, om der er noget genkendeligt i det. Herefter kan du så småt komme ud i den første praktik og forsøge at anvende det du har lært. Det er noget vrøvl, for du kan ikke bevare den gode relation til en misbruger. Lederen bør deltage som den ene sammen med barnets faste pædagog. ● Vær ikke fordømmende, og brug ord som vaner og forbrug, ikke misbrug og alkoholiker. Når man spørger rutinemæssigt, spørger man også dem, man ikke kan se det på.. Du er nødt til at gennemløbe alle trinene fra beskrivelse over forståelse, analyse og syntese for at nå frem til anvisninger, som er fagligt underbyggede. Det ydre tabubrud Sidste trin er at vise nuværende og kommende familier og deres børn, at I kan og vil tale om alkohol. Hvordan kan du efter din analyse danne et nyt billede af Jørgen, en syntese der samler den viden du har opnået ved at kigge på alle hjørner af Jørgens relationer til kammerater, forældre, institution osv. Skal man vælge et lille eller stort månedligt afdrag?. ● Overvej forskelle og ligheder mellem at tale med forældrene om deres barns trivsel på grund af en skilsmisse og på grund af deres alkoholforbrug. Her er det den gode vejleders opgave at gå ind og hjælpe med at tilpasse den enkeltes problemformulering til et niveau, som svarer til den studerendes faglige formåen iøvrigt. Det kan give ondt i maven at tænke på en samtale med forældre om deres alkoholforbrug. Lån rentefrit. Du bruger de ord du har læst i fagets standardværker, når du skal forklare dig. Det er min pligt at gøre, hvad jeg kan for at forhindre, at du selv kører med barnet. Det samme gælder for den skriftlige opgave: beskrivelsen, iagttagelsen, forståelsen, referatet er nødvendigt men ikke tilstrækkeligt. ● Henvis forældrene til rette sted med konkret adresse og telefonnummer, hvis de har brug for hjælp.

Sådan bliver du klar til din første Survey - …

. »Pædagoger kan lide af en sygdom, der hedder, at vi skal bevare den gode relation til forældrene. Mit forslag er, at vi går ind og ringer efter en taxa eller ringer efter en, der kan hente dig og dit barn.« Vil den berusede forælder fortsat selv køre, underretter du politiet. Den gælder også for andet end skriftlige arbejder. Men taksonomien er såmænd ikke så vanskelig at forstå. Er du under uddannelse til pædagog starter du med at referere det du har lært og at øve dig i at genkende. Men du kan ikke den første dag på pædagogseminariet gå ind og give kvalificerede handleanvisninger for, hvad en institutions pædagogiske personale skal gøre for at gøre Spørge-Jørgen til en gladere lille dreng. Om det er lykkedes og om den slags overhovedet lader sig gøre er en filosofisk og videnskabsteoretisk diskussion, som vi ikke vil beskæftige os med her. I filosofien taler man om, at et argument for at være gyldigt skal indeholde både nødvendige og tilstrækkelige betingelser. Sig for eksempel: »Når børn reagerer som Beate, ved jeg som pædagog, at hun tænker på noget. Nogle vil komme til at sigte for lavt i forhold til deres potentiale, mens andre vil slå større brød op end de kan bage. »Jeg synes, du virker, som om at du er beruset og ikke bør køre. Sådan spørger du ind til lønnen under din jobsamtale. ● Spørg ikke hvorfor, men fokuser på løsninger og handlemuligheder, herunder behandling. Hvis du fjerner fokus fra dig selv og forældrene og i stedet tager udgangspunkt i barnets trivsel, har du et godt fundament til at få ro på maven og styr på tungen. »Husk, at det er en bekymring, der skal formidles, ikke en anklage. Det indre tabubrud De første skridt til at bryde tabuet skal du selv tage. At du har svært ved at overvinde tabuet som privatperson må ikke stoppe dig fra at handle som professionel. Her ser du en trappestige, der takserer vidensindhold. Forbered, hvad du vil sige. ● Hold samtalen på et faktuelt plan, hvor du eventuelt tager udgangspunkt i pjecer om, hvilke tegn og signaler der er i en familie, hvor alkohol fylder for meget.

Forelsket | Sådan kan du få ham til at kunne lide dig.

. ● Rutinemæssig information om husets fokus på alkohol i familien ved indmeldelse. Det giver den enkelte medarbejder en fast ramme at støtte sig til, når det bliver nødvendigt at bryde tabuet i praksis. Munden har svært ved at formulere relevante spørgsmål om deres drikkevaner, og tankerne løber af sted, når man forestiller sig, hvordan forældre reagerer, hvis man vil tale med dem om deres omgang med øl, vin og spiritus. Den gode kontakt får du, når du er ærlig, ikke dømmende, men inviterende til dialog,« siger Steffen Christensen.

GEH v.4 #17 - vandlandsventyr del3 - Hygge i vandland

. Han opfordrer altid pædagoger til at droppe berøringsangsten og den misforståede hensynstagen og til at stille de svære spørgsmål. »Vi kommer altid for sent i sager med børn i misbrugsfamilier, men vi kan øve os i at komme for sent så tidligt som muligt,« siger Steffen Christensen, der mener, at succesen ligger i italesættelsen, fordi man derved planter et lille frø. Nævn en palet af bagvedliggende årsager, der kan spille ind på børns trivsel. Tænk gerne både på kort og lang sigt. Det handler ikke om konfrontation, men om at beskrive en iagttagelse og fortælle forældrene, hvad deres forbrug af alkohol betyder for barnets trivsel. Målet er ikke at kontrollere, hvor meget forældrene drikker, men at få et barn, der mistirives, til at trives bedre,« siger konsulenten. Her kan man sige, at det er nødvendigt at kunne beherske de tre nederste trin på stigen for at blive pædagog men det er ikke tilstrækkeligt. Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor det er legitimt at tale åbent om alkohol. ● Fortæl, at samtalen er et udtryk for omsorg. ● Italesæt din bekymring med udgangspunkt i barnet og din viden om trivsel og sundhed. Blooms ambition var at opstille en klassifikationsnøgle for indlæring efter naturvidenskabeligt mønster, fx som Linnés klassifikation af planter og blomster. Han underviser pædagoger i, hvordan de skal forholde sig til børn og forældre, der har problemer med alkohol i familien. barn i Danmark.  Børn, der vokser op i en familie med et alkoholproblem, har øget risiko for at udvikle fysiske, psykiske og sociale problemer som følge af omsorgssvigt. Uden en basis af viden, uden en analyse og syntese er en vurdering et slag i luften. ● Synliggør forbindelsen mellem alkoholforbrug og børns trivsel. Rutinemæssig fokus på alkoholvaner i familien bryder alkoholtabuet, forebygger og intervenerer, også selvom familien fortsat skjuler problemet for dig. Sig for eksempel: »Det er muligt, at du har ret, men du virker beruset. Det er ikke tilstrækkeligt for at kunne fungere i praksis, at du kan iagttage, beskrive og forstå. Det ligger allerede i problemformuleringens måde at spørge på. Hvis det ikke kan, så foreslå, at der ringes efter en taxa på institutionens regning. På næste trin har du fået så meget erfaring, at du kan bruge dine egne ord, når du fx vil beskrive en situation i en daginstitution. Tabubrud i psersonalegruppen Foreslå din leder, at I tager alkoholproblemer i familien op på et møde, hvor I laver en holdningsafklaring i personalegruppen og skriver en minialkoholpolitik. Vurder om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis

Kommentarer