Huslejestigninger presser studerende ud i SU-lånerekord

Huslejestigninger presser studerende ud i SU-lånerekord. Pressenævnet anser FORSKERforums udlægning af nævnets kendelse for misvisende, hvilket nævnet udtaler kritik af. Danske Universiteter mener, at det er en god anledning til politisk at genoverveje, om universiteterne skal tilbydes et reelt alternativ til SEA-ordningen. Så ville eksempelvis klagerne om tekster, der ikke er videnskabelige, kunne være siet fra allerede der”, siger Jens Rasmussen. Han er ikke imod formålet med projektet, men udførelsen har været håbløs. “I min verden er det tilgiveligt at fejle – også at fejle stort”, siger Martin Mølholm, der er indstillet på at give SOL-projektet en chance for at komme på ret kurs. Og hvis anmeldelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet, skal anmelder vejledes af institutionen”, forklarer Jens Hartig Danielsen. Danske Universiteter peger også på, at universiteternes huslejebetaling til staten tæller med som forskningsudgifter, selvom cirka en halv milliard kroner årligt føres tilbage i statskassen, da universiteterne betaler en højere leje end markedsprisen. Men det bliver sværere og sværere at holde gælden nede med de stigende boligpriser. Før projektet havde vi kortlagt, at der er virkelig mange involverede, når der skal lægges skemaer, og det ville vi gerne gøre mere effektivt. Eksperter finder udviklingen problematisk Dette er en udvikling, som kan få vidtrækkende konsekvenser – specielt for den enkelte. “Der var mange bekymrede og bange blikke, så jeg vil ikke sige, at folk blev beroliget, men dekanen fik sagt, at han ikke vil lukke uddannelser, og at der ikke kommer store funktionsændringer og rationaliseringer, der involverer store grupper af medarbejdere. De to programmer skal ikke udgøre et sammenhængende karriereforløb. Den eneste juridisk forsvarlige konsekvens heraf er, at alle indsigelserne tages op til konkret vurdering baseret på den kritik og de spørgsmål, der er fremført af den enkelte afskedigede. Selvom en del af de påtænkt afskedigede har reageret med detaljerede svar i form af en individuel partshøringsskrivelse, som den afskedigede har ret til at fremkomme med for at imødegå fejl og vilkårlighed, så er næsten alle endt med at blive afskediget. Men når det handler om de ikkevidenskabelige publikationer, så er det rigtigt, at man godt kunne have konstateret, at der ikke er tale om en videnskabelig diskussion, så den stopper vi her”. Han har svaret, at han forventer, at ledelsen på SDU gør, hvad den kan for at sikre forskningsfriheden. Fremadrettet er planen nu, at der skal køres en ny pilottest af SOL, der denne gang kun skal finde sted på Institut for Kommunikation. Det store pres på de studerende har private aktører også lagt mærke til. Dekanen tilføjer, at meldingerne lyder, at fyringsdagen forløb planmæssigt og ordentligt, selvom det var en trist dag for alle. Det er et spørgsmål om, at samarbejdet mellem institutionernes praksisudvalg og nævnet udvikles”. “Københavns Universitet har gjort indsigelser vedr. Der er for mange eksempler på, at projekter er kørt af sporet. Ekspertudvalg anbefaler at indføre tenure track-programmer på universiteterne, men i en tilpasset dansk form, som først og fremmest skal bruges i kampen om de globale talenter. Nævnet for Videnskabelig Urdelighed har problemer med at leve op til fristerne for behandling af uredelighedssager, erkender nævnets formand Jens Hartig Danielsen. Apple-kunder er ofte villige til at betale større beløb for at få de nyeste produktlanceringer fra elektronikmastodonten med flotte designs og integreret software. Man kan ikke aftale sig til yderligere tavshed. Det betyder, at de studerende presses ud i at optage gæld for at få råd til basale nødvendigheder. Men projektet og systemet bliver ikke skrottet på trods af opfordringerne. Malte Stolze, formand for HUMrådet, udtalte til Uniavisen, at han frygter, at kursusudbuddet vil blive mindre og mere usikkert – og at fag ligefrem vil lukke, men Jesper Kallestrup understreger, at der ikke er planer om at lukke fag. Denne dom dækker AAU’s HR-afdeling sig ind under, og er benyttet som grundlag for juridisk vejledning af AAU’s ledelse. Jesper Langergaard, direktør i Danske Universiteter, har i et debatindlæg kaldt det talmagi, da regeringen medregner de midler, som forskerne skaffer hjem fra EU’s forskningsprogrammer. Selveje giver derimod DTU en finansiel stabilitet, som sikrer, at det er muligt at planlægge langsigtet, siger han. Men der er også store minusser i det regnestykke. “Det er hårrejsende, at man skriver under på at afgive rettighederne til sit forskningsmateriale. Livet i hovedstaden er en dyr fornøjelse, og de økonomiske fordele ved at bo i Danmarks andre store byer er oftest overset. “I en sag af den her slags procederer man ikke sin sag, mens den bliver behandlet. “Vi ser gerne, at universiteterne bliver tilbudt en rimelig model for bygningsselveje”, siger Peter Lauritzen. Investering i besparelser Det er ikke kun arbejdsmiljø, men også kroner og øre, der står på spil omkring indførelsen af SOL. Det er tværtimod en ressourcerøver af rang. Vi har ytringsfrihed, og vi har forskningsfrihed, så der er noget helt principielt galt”, siger han til PsykiatriAvisen. For eksempel blev han spurgt om, hvorvidt de ansatte i studievejledningen skal flyttes fra institutterne til fakultetet, og det afviste han”, siger Peter Birkelund Andersen. Det er bemærkelsesværdigt, at det aktuelle besparelseskrav er mindre end den nedskæring, der blev gennemført for fem år siden på AAU, som kun resulterede i få afskedigelser. Det er simpelthen et spørgsmål om almen dannelse. Støtten giver studerende mulighed for at tage en uddannelse uden at skulle gældsætte sig for meget.

Derfor var det ifølge Lone Vestergaard et oplagt valg, da man for et år siden valgte leverandøren Scientia på baggrund af det åbne udbud. AU opsiger lejemålet på disse statslige lader og flytter ensilageproduktionen ud under presenninger på marken, hvorefter laderne står tomme. Der er ingen grund til, at de skal være professorer på prøve. “Hvis en klage er åbenlyst ubegrundet, synes jeg, den bør sorteres fra allerede i praksisudvalget. Dimensioneringen vigtigste årsag Ifølge Jesper Kallestrup ændrer Venstres udmelding om, at omprioriteringsbidraget vil blive droppet på førstkommende finanslov, ikke på, at besparelserne er nødvendige. Hvis man skal tale om tenure track, skal ordningen baseres på kvaliteten af den udførte forskning og ikke på, hvor mobile forskerne er”, siger DM-formanden. Men dette er dog ikke denne artikels hovedtema, idet sagsforløbet også har en anden alvorlig side – især set fra de afskediges synsvinkel. Selv hvis universiteterne bliver kompenseret, er dette pengecirkus en fordrejning ift. KU støtter indførelsen af fælles principper for tenure track-programmer i Danmark og indgår i det igangværende arbejde i ministeriet for at ændre stillingsstrukturen. “Hvis det eksempelvis påstås, at nogen har plagieret, skal institutionen sikre, at det er angivet, præcis hvilke tekststeder den anmeldte påstås at have plagieret fra, og hvor i den anmeldtes produkt den plagierede tekst er indsat”. For den opgave har alle praksisudvalg ikke håndteret lige godt. Vi skal i gang med en proces, hvor vi ser på, om vi kan fortsætte med at udbyde så mange små undervisningshold, eller om undervisning i nogle fag kan lægges sammen”, siger dekanen. “Det er meget ubehageligt, at man som privatperson bliver hængt ud for noget, man selv ved er grundløst, og som man ikke kan tage til genmæle mod”, siger professor ved DPU Lars Qvortrup. Tilsyneladende er indkøbet af nye gadgets noget, som Apple-kunder ofte finansierer ved hjælp af online lån, viser en ny … Forsættes Der er betydelige penge at spare ved ikke at gå efter livet i hovedstaden. “Det kunne da være vidunderligt, hvis sagsbehandlingstiden var kortere. Det hertil afsatte beløb er større end den samlede aktuelle nedskæring i hvert i tilfældet for TECH fakultetet.

FORSKERforum | FORSKERforum

. “Det er absolut ikke vejen frem at spare på forskning og uddannelse. Baseret på … Forsættes I disse byer er lånelysten størst Københavnerne er danmarksmestre i at låne online. Her ser Jens Hartig Danielsen et oplagt forbedringspotentiale.

Magasin | FORSKERforum

. “Billedligt talt er vi i disse sager nærmest at betragte som en postkasse, som anmeldelsen til NVU puttes i, efter at vi har påset, at der er frimærke på”, udtalte han til fagbladet Folkeskolen. Og det kan man ikke bare lægge ned i sådan et system. Få råd til det, som du går og drømmer om – ansøg om et forbrugslån hos Resurs Bank allerede i dag.. Danmark ikke klar til fuld tenure DFiR skriver, at rådet ikke mener, at dansk forskning er klar til et fuldt udfoldet tenure track-program. Hun kalder den nuværende opgørelse, hvor EU-midler, midler fra regioner og kommuner og husleje indgår, for “en blandet pose bolsjer” og siger, at man må se på, hvilke udgifter på finansloven der burde tælle med. Grundloven sikrede, at retssystemet kunne arbejde uden at være under pres fra omverdenen. Forholdet til NVU handler om akademisk dannelse, derfor respekterer vi, at man ikke påvirker en instans, der arbejder”, siger Lars Qvortrup. ”Det vil selvfølgelig kunne mærkes at skære så mange stillinger, men arbejdsopgaver vil også forsvinde, da vi skal undervise færre studerende som følge af dimensioneringen. Især i Danmarks største byer, er huslejen steget markant. Af Claus Baggersgaard – [email protected] Staten trækker årligt et trecifret millionbeløb ud af universiteternes økonomi og tilbage i statskassen, så pengene ikke kan bruges til forskning og uddannelse, som det ellers var intentionen. Det har dog ifølge praksisudvalgets formand, Palle Bo Madsen, været en ren ekspeditionssag at sende dem videre til NVU. Dette økonomiske pres er en medvirkende faktor, til at flere studerende er nødt til at optage lån, og det finder eksperter bekymrende. Forskerforum har forelagt Keld Skovmand kritikken om, at han har procederet sagen, og at det udtrykker en manglende respekt for retssystemet.. Selv billånet klares på mobilen. Han giver dog Palle Bo Madsen ret i, at det er nævnets opgave at afgøre, om der konkret er tale om et videnskabeligt produkt. Referencerne til denne dom blandt de tillidsvalgte er som oftest noget uklar. “Jeg vil gerne komme med en opfordring direkte til ledelserne på universiteterne: Ansæt alle MSO’er i ordinære stillinger fra i dag. Ved ansættelser skal alle akademikere desuden igennem flere lag af faglige vurderinger, hvilket gør universitetet til en helt anderledes arbejdsplads end et ministerium. Claus Nielsen, universitetsdirektør på DTU, siger, at det ikke er retvisende, når den “overnormale” husleje i form af et højt afkastkrav og/eller kunstig høj prissætning af ejendommene medgår i opgørelsen over investeringer i forskning. Lån 500 kr.. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk. Sådan hedder det i et referat fra et møde i styregruppen. Man giver med den ene hånd og tager det dobbelte med den anden. og ejer resten af bygningerne selv. Han skønner, at huslejen for Risø er ca. Hvor AAU’s rektorat selv kan vælge den juridiske rådgivning, som de vil benytte sig af, så er sagen en anden når denne forklaring også fremstilles som den juridiske sandhed over for de tillidsvalgte. Der er ikke tillid til, at staten agerer professionelt og hensigtsmæssigt. SOL er en forkortelse for “skemalægning og lokalebooking”. Pressenævnet kritiserer FORSKERforum FORSKERforum får kritik for misvisende gengivelse af nævnets kendelse. Dette sker ifølge den officielle forklaring, fordi AAU er udsat for en nedskæring i bevillingerne på finansloven de kommende år. Hvis udviklingen forsætter, kan vi ende med amerikanske tilstande, hvor studerende kommer ud med en tårnhøj gæld, som de kan bruge årtier på at betale tilbage, når de er færdige med uddannelsen,fortæller Andreas Linde, adm. Endelig skaber det problemer for arbejds- og studiemiljøet på universiteterne, når de opskruede huslejer presser universitetsledelserne til at overudnytte undervisningslokaler med faste aftenmoduler på de almindelige daguddannelser, eksamener på helligdage osv. Hans kollega Jens Rasmussen vil dog godt gå skridtet videre og ønske en reel tavshedspligt for anmeldere såvel som anklagede. Danske talenter vil også kunne søge, hvis de skifter universitet. Af Claus Baggersgaard – [email protected] Udsigten til at undgå nye afskedigelser på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet ser efterhånden dyster ud. skal findes ved afskedigelser, med mindre tilstrækkeligt mange takker ja til en frivillig fratrædelsesordning. Så markant lyder kritikken af et system, der skal centralisere lokalefordeling og skemalægning på AAUaau. Du ville punktere systemet fra første dag”. Det har skabt meget stor bekymring blandt medarbejderne”, siger han. Munk, professor på Center for Mobilitetsforskning, Aalborg Universitet. KU fik nej til selveje Det er derfor heller ikke overraskende, at netop KU mest ihærdigt har forsøgt at komme ud af Bygningsstyrelsens spændetrøje og få lov til at eje sine egne bygninger. Det er penge, som ellers skulle være brugt til forskning og uddannelse. Medarbejderne i samarbejdsudvalgene har under behandling af de opstillede kriterier bedt om HR-afdelingens juridiske vurdering. Vi elsker vores smartphones, der kan stadig mere, og det påvirker vores forbrugeradfærd. “Jeg har i hvert fald svært ved at se, hvorfor det skal tælles med som midler til forskning”, siger Mette Fjord Sørensen. De to øvrige institutter har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i en ny pilottest. Redigeret af Claus Baggersgaard – [email protected] Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet, SDU, har indgået en kontrakt med Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, hvori det fremgår, at forskerne ikke selv må publicere deres resultater.

Socialistisk Informations hjemmeside – Socialistisk.

. Desuden har EMA jo ikke interesser i sagen, på samme måde som en producent har”, siger Jesper Hallas ifølge PsykiatriAvisen. Københavnerne er markant mere lånelystne sammenlignet med resten … Forsættes For første gang griber flertallet af danskerne mobilen, når de ansøger lån online. Denne vurdering har fulgt den selvsamme juridiske tolkning, som ovenfor. Det, som de anklagede forskere dog gerne ville – og stadig vil – tale om, er deres utilfredshed med Keld Skovmands åbenhed, som de synes er et brud med uskrevne regler. Selv om det ikke skaber nogle direkte restriktioner, bliver en verserende uredelighedssag alligevel en usynlig, hæmmende faktor i forskningsarbejdet. “Det er meget voldsomt”, siger han. DPU-professor Jens Rasmussen mener, praksisudvalgene skal være gatekeeper for useriøse uredelighedsanklager. Hvis udsigten til at være mere presset som studerende slår mere rod, vil unge med en vis type af social baggrund formentlig i stigende grad undgå studier med større risici. skal spares ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Vi er delvist ejet af North Media A/S, børsnoteret på Nasdaq OMX Nordic. Men det har systemet ikke kunnet understøtte. kr., siger Jesper Langergaard. Hvad der må betragtes som en alvorlig juridisk forseelse er, at HR-afdelingen på AAU har vildledt både en stor gruppe af individuelt afskedigede samt gruppen af valgte tillidsfolk. Fair-laan.dk er en online sammenligningsportal for lån. Det er ofte uklart, hvilke særlige opgaver navnet refererer til, og stillingen er en særlig dansk opfindelse, som er svær at forklare for nytilkomne i det danske system, lyder konklusionen. ved at fraflytte bygninger, ved at reducere i fællesudgifter og ved at sammenlægge Institut for Informationsstudier og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, men det er altså ikke nok til at undgå personalereduktioner. Et program skal derfor primært anvendes til at rekruttere eksterne forskere fra udlandet eller andre institutioner”, skriver rådet.

Stop Blackstone der presser huslejer op til det dobbelte.

. Fortrolighedspolitik. “Der skal også være bedre ansættelsesvilkår for forskere, der herhjemme kæmper sig vej til en lektorstilling på den samme arbejdsplads. “De førende universiteter i verden har selveje, og både DTU og CBS har selveje. De kan jo ikke vide, om der er noget om sagen, og man får nemt den tanke, at der sjældent går røg, uden at der er brand et sted”, fortæller han. “Som institution skal man være varsom med, at der ikke kan opstå mistanke om, at man beskytter egne medarbejdere og kolleger. Forventningerne var, at vi kunne lave en pilot og så gå i fuld drift. Keld Skovmand sendte ikke sine anmeldelser til NVU, men til praksisudvalget på AU. Praksisudvalg ser sig selv som postkasse Lars Qvortrup ærgrer sig over sagsbehandlingstiden, men han vil ikke klandre NVU. Det er selvfølgelig en alvorlig sag, at den aktuelle nedskæring snarere afspejler, at AAU’s rektor og ledelse benytter en krise til at gennemføre en række ændringer af strategisk betydning – uden at det har diskuteret i Akademisk Råd og i de berørte studienævn. De nye lånevaner presser de traditionelle spillere på lånemarkedet. Det er ulovligt, vurderer to eksperter. Politik bliver reduceret til gold udgiftsstyring. Byggerier bliver milliarder dyrere Ydermere har Bygningsstyrelsen ikke formået at styre flere universitetsbyggerier tilfredsstillende. Erkender problemer, men holder fast Problemerne bliver da også fuldt ud anerkendt af den styregruppe, der er nedsat omkring implementeringen af SOL-systemet. I stedet har man valgt at gøre flere hundrede medarbejdere til forsøgskaniner”. Med det har man overflødiggjort noget sekretærarbejde, og det er fornuftigt nok. Jens Hartig Danielsen og NVU’s sekretariat er i øjeblikket i dialog med praksisudvalg på de forskellige universiteter for netop at styrke samarbejdet og sikre, at hver instans løser sine opgaver. Det fortæller studiechef Lone Vestergaard, der er formand for styregruppen. Skrivelserne er altså helt ens i ordlyden. Og skal man så være bagklog – og det er man jo efter en pilottest – må man konstatere, at det har været udfordrende for de faglige miljøer. Derfor har vi sammen med Akademikerne foreslået nogle forbedringer af stillingsstrukturen, så vejen til lektor- og professorstillingerne bliver kortere. Arbejdsgivere har altså i den situation en vid skønsmæssig beføjelse med hensyn til udvælgelse af de medarbejdere, som bedst kan undværes. Og tænk hvis vi, vores ledere, hele universitetsverdenen begyndte at udtale os om sagen

Kommentarer